KUMPULAN MANTRA-MANTRA JAWA

sunan-kalijaga

Kumpulan Mantra-Mantra jawa

Berikut ini adalah kumpulan Mantra Jawa,yang saya dapatkan dari para sesepuh dan dari kitab-kitab kuno. Rapal Mantranya masih asli dari sang pengijasah (pemberi ilmu). Belum saya kaji seluruhnya, baru beberapa saja. Salah satunya telah saya posting diblog ini. Bisa saja terjadi perbedaan rapal mantra dengan versi mantra dari kitab lain atau pengijasah lain. Saya tulis apa adanya masih dalam format bahasa Jawa, sesuai dengan yang pernah saya terima. Tujuan saya tulis disini cuma untuk mendokumentasikan mantra-mantra kuno ini, syukur-syukur bisa dikaji bersama, akhirnya bisa dipetik manfaatnya.

Berikut Mantra-Mantranya :

1. Mantra yen arep tarakbrata

Yen arep tarabrata (tirakat), kudu adus wuwung disik, mantrane:

Niyatingsun adus, angedusi badan kayun, manggih toya rabani, dus lali, dus mani, badan adus den dusi padha badan, roh adus den dusi pada roh, suksma adus den dusi padha suksma, dat teles suksma ngalam, dat urip tan kena kawoworan, urip sajroning karsa, ingsun adus banyu saking kodratolah, byur njaba, suci njeroning badan rabani, alahu sakarsa, alahu alaihi wasalam.

Sawuse maca mantra, banjur adus wuwung kang resik.

2. Mantra supaya betah tarakbrata

Ingsun nutup rahsa, sang sir rahsa payungana ingsun, rahsa mangan cahya, cahya mangan rahsa, langgeng ing ciptaku, tetep mantep tan kena owah.

Mantra diwaca saben bakda magrib kaping 40, yen lagi tarakbrata.

3. Mantra supaya betah pasa

Bismillahirrohmanirrohim. Allahuma sakati’I maut, badanku gumulung cahyoku jumeneng,  ya ingsun ratuning cahyo,  ngadeg ing damar murub, urube murub ing sajroning ati, terus ing paningal, laa  illaa illallaahu,  muhammadurrasullulah.

Mantra diapalke yen duwe niat arep nglakoni sesirih/ pasa.

4. Mantra niat melek

Bismillahirrohmanirrohim. Niatingsun melek tutuga tekan sedina sesuk, manjing teguh rahayu kang santoso kagunganne Allah.

5. Mantra supaya betah melek

Manik coyo, bahyo coyo, coyo bahyo, sarine Allah ya Allah kulo nyuwun betah melek. Laa ilaa illallaahu, muhammadurrasuulullah.

6. Mantra keslametan

Shallallaahu alaihi wa sallam. Shifatullah, qulhu sungsang, tekenku poro malaekat, Nabiku Nabi Muhammad, luputo kang diarah, kenoho kang ngarang. Allahu akbar.

Lakune mutih 2 dina 2 bengi. Mantra yen diwaca kanggo nemu slamet lan ora dijahili wong liya.

7. Mantra ngambah papan angker

Kun kanikun ingsun kun, kowe kama salah, aja angganggu gawe, aku ratuning kun.

Lakune mutih 3 dina 3 bengi, wiwite dina Slasa Kliwon. Mantra diwaca sapisan aja ambegan.

8. Mantra ngedohake ula

Seh merling, Seh dumeling, dohna ingon-ingonira, sapembalangan dohe karo aku, aja wuruk sudi gawe marang awakku, golek sandhang pangan dhewe-dhewe, aku anak putune Nabi Solaiman.

Lakune mutih 3 dina 3 bengi, wiwite dina Kamis Wage. Mantra diwaca yen  lumaku ana ngalas, utawa ing papan kang sakira ana ulane.

9. Mantra Pangirupan

Allahu cahya mulya, sira sun kongkon, sira irupen cahyaning wong agung kang disuwitani, amora lan cahyaku. Laa ilaa illallah, muhammadurrosullullah, sir-sir-sir-sir-sir.

Lakune mutih 3 dina 3 bengi wiwite dina Rabu Pon. Kasiyate mantra iki kanggo nundukake kekuatan suksma negatip wong liya. Utawa mantra diwaca yen weruh wong nyalawadi arep ngalani. Yen ditujuke mungsuhe, “wong agung kang disuwitani” diganti “mungsuh lagi sengit”.

10. Mantra Kesakten Gaib

Bismillahirrohmanirrohim. Ono jopo sewu, jopo siji datan tumomo. Sing mandi japaku dhewe. Laa ilaa illallah, muhammadurrosullulah.

Lakune pasa Ngasrep 2 dina 2 bengi lan patigeni sedina sewengi. Wiwite pasa dina Slasa. Mantra diwaca ping 7 saben ba’da salat fardlu. Yen arep dicoba diwaca ping 7 utawa yen arep mangkat perang diwaca ping pisan.

Mantra Pagering Awak
Allahumma kulhuwallah, lungguhku imbar, payungku imbar, wong sajagad kabeh kang sumedya ala marang aku, nyawane kari sadhepa, sa’asta, sakilan. Wong kang sengit marang aku, cupeten angen-angene, sandhang pangane lan sabarang niate kabeh, pet cupet karsaning Allah. Lakune mutih 7 dina 7 bengi, wiwite dina Kemis Wage. Mantra diwaca yen ana rerusuh utawa yen perang.

Mantra Siluman¥
Salallahu ngalaihi wasalam, alahuma kulhu Allah, lungguhku imbar, payungku imbar, mimang mimong si Wisakarma tengahing angin, apipit maya-maya ora katon apa apa, kang hima kakalangan petheng dhedhet alimengan si imbar ngemuli aku, wong sabuwana bloloken ora weruh aku. Lakune pasa 21 dina, kanane mangan (buka) mung sapisan sabenjam 12 bengi, yen pasane wis rampung banjur ngebleng 7 dina 7 bengi, wiwite dina Rebo Pon. Mantra diwaca yen ana bebaya utawa yen perang. Yen ketrima bisa ngilang ora diweruhi wong.

Ajian Petake Jeyengrama
Ingsun amatak ajiku, Jayabarut ingsun jumeneng datullah, umadeg tengahing jagad, sakabehing mungsuh sakubeng ing cakrawala kang padha durhaka, krungu petak gelap sakethi, padha bedhah kupinge, pecah endhase. Lakune pasa 40 dina mangan mung sapisan sabenjam 12 bengi, sawise pasa tutug 40 dina, banjur ngebleng 7 dina 7 bengi, wiwite dina Rebo Pon. Aji diwaca yen campuh perang sarta ngarepake campuh.

Mantra Sugih Banda
Ing wayah bedhug awan, ana ing latar ngadeg madhep mangidul, madep mangetan, mantra, Sentanaku juru gedong Retna Dumilah arane, kang rumeksa gedhongku ing jagad wetan, bukaken gedhongku kang isi inten berlean lan sarupaning manik-manik, ingsun arep nganggo. Ing wayah bedug awan, ana ing latar ngadeg madhep mangidul, mantra, Sentanaku juru gedhong bambang Bunarbuwana arane kang rumeksa gedhong ing jagad kidul, bukaken gedhongku kang isi busana wastra sapanunggalane ingsun arep nganggo. Ing wayah sore mbarengi Suruping srengenge ana ing latar ngadeg madhep mangulon, mantra, Sentanaku juru gedhong Nurkencana remeng arane, kang rumeksa gedhongku ing jagad kulon, bukaken gedhongku kang isi kencana mulya lan kang sarwa picis sapepake ingsun arep nganggo.
Ing wayah bedhug bengi ana ing latar ngadeg madhep mangalor, mantra, Sentanaku juru gedhong Srikolem arane, kang rumeksa gedongku ing jagad br, bukaken gedhongku kang isi sawarnaning pangan kang bangsa pan, palagumantung, palaka pendhem, palakasimpar, bangsaning iber-iberan, kewan belehan lan sarupane iwak loh ingsun arep bujana, ayo, ayo, ayo enggal enggal padha tumandhanga, saben Kliwon pada teka babarengan nggawa sakabehing kabutuhaningsun. Banjur temenga mandhuwur karo muni: bapa akasa, nuli tumungkul mangisor, muni: ibu pertiwi, nyuwun bantu. Lakune pasa 40 dina, kenane mangan mung sapisan saben jam 12 bengi, wiwite dina Kemis Wage. Sabanjure saben bengi tumindak mangkono iku, dadi turune sawise jam 12 bengi, puwasane mung cukup 40 dina bae.

Mantra Pameling
Allahu zat, allahu sifat, allahu asma, Allahu afgal, Allahu sidik, roh kudus, roh ilapi, roh sira rohingsun rohingsun dhewe Si…… (sebutna jenenge) tekaa enggal katemu aku. Lakune oran mangan uyah 40 dnai, wiwite dina rebo Pon. Mantra diwaca mbarengi pleteking srengenge, ngadhepake prenahe omahe wong kang diundang supaya teka.

Mantra panolak tenung Tujuh Layar
Allahumma kulhu buntet, kulhu balik, durgateluh, jim setan peri prayangan pada mara padha mati, jalma marang jalma mati, mati karsaning Allah.
Lakune mutih 7dina 7 bengi lan pati geni sadina sawengi, wiwite dina Setu Kliwon. Mantra diwaca mbarengi surup srengenge, diwaca ing banyu diwadhahi pinggan, banyu kadamu ping 3, banjur kaombekake marang wong kang kena tenung utawa tujulayar.

Mantra Senggara Macan
Ana kedawang miber ing tawang alat-alat, macan sewu ing mripatku, macan putih ing dhadhaku, gelap ngampar suwaraku, durga mendhak kala mendhak, teka kedhep teka wedi, teka asih mungsuhku, kodheng madhep manut sakarepku karsaning Allah. Lakune mutih 3 dina 3 bengi lan patigeni sadina sawengi, wiwite dina Jumuah Pahing. Mantra diwaca yen wis adhep-adhepan lan mungsuh.

Mantra Panglereman
Yen ana ing dalan begal durjana. Suksma nuksma, nyawa sirna, roh njendhel, rep sirep si jabang bayi katrem ing dlamakanku. Mantra kawaca sapisan karo mandeng mripate wong kang arep mbegal. Lakune pasa 21 dina mangane saben jam 12 bengi lan patigeni sadina sawengi, wiwite dina Rebo Pon.

Mantra Kateguhan
Kaki kala ingsun njaluk kiambi watu, watu sakilan sageblog kandele, rasukan ing badanku, sakehing braja dawa tuna, cendhak, cupet tiba ing ngarepku, saka karsaning Allah. Lakune nglowong 3 dina 3 bengi, wiwite dina Rebo Pon. Mantra diwaca yen ana babaya pakewuh utawa yen maju perang.

Mantra Padhang Atine
Ati-ati katengi aku njaluk padhanging ati, ora ana padhanga ati, damar kurung cumanthel pulunging ati, byar padhang wus oleh padhang ati saking karsaning Allah.

. Nukat Gaib
“Bismillahir rahmanir rahim. Ingsun wis tanpa paningkahe rasa jati, kaanane Pangeran.”

96 thoughts on “KUMPULAN MANTRA-MANTRA JAWA

  • banyak , di antaranya yang pendek doa nabi muhamad saw, yaitu ; allohumma jidnii ilman …..( sebut ilmu apa yg ingin di pelajari ) . di baca 3 kali atau 11 kali. tiap ba’da shalat dan ketika akan belajar. semoga bermamfaat.

   • wah ki yg belajar sekali baca bisa nyangkut bener tuh, gimana caranya. tolong balas ke email sya yah…. thnx b4

 1. Mas ini ilmunya bisa digunakan ma orang awam?
  klo bisa yang mana aja?
  Bacaan tentang cara gunanya pake b.indo dong!
  Mujarab gak Mas?
  Thanks

  • ajian jaran goyang wae
   Sun matek ajiku ajian jaran goyan, tak goyangke tengah prapatan upet upete Ulo welang tak sabetke bumi bengkah, tak sabetke langut ambrol, tak sabetke segoro asat, tak sabetke marang jabang bayine………(nama yg Di tuju) sido edan, sido genden , sido asih, asih marang jabang bayiku asih saking kersane allah Laa ilaa illallah, muhammadurrosullulah.
   cukup Puasa mutih 3 Hari

 2. ijin tanya nih. mengenai jawa
  saya kurang ngerti dengan jawa sesungguhnya.
  kenapa mantra-mantra diatas yang berkaitan dengan jawa mesti diikuti dengan berbau islam?? bagaimana dengan orang asli jawa yang ingin mempraktekkan mantra tersebut namun berbeda keyakinan
  mohon penjelasannya. terima kasih 😀

 3. maaf ki saya org sunda,,mungkin saya ga tau arti ataw makna nya,,yg jelas saya lg ksusahan dan membutuhkan uang banyak untuk membayar semua hutang2 saya,,terus ilmu apa yang harus saya pelajari??mohon dbantu,dan izinkan saya untuk mengamalkan sebagian mantra2 d atas ki,,terimakasih banyak ki mudah2an bermanfaat bagi saya

 4. Trima kasih empu sebagian ilmu ada yg tak ambil mudah2an bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan orang lain……….amiiiiiien kalau saya mau berguru gimana caranya karna saya sudah berkeluarga tolong nasehatnya ya……….makasih ya gus empu

 5. assalamu’alaikum,wr,wb
  salam kenal mas,saya ipunk dari tanah jawa pasuruan.saya baru belajar ilmu jawa n syariat n saya suka doa amalan mas.mohon minta no untuk share n tambahan buat yang saya kurang mengerti.tolong kirim no hp ke email saya jonathanvalensyah@yahoo.com matur suwun sanget.smoga smua pembaca tidak myalah gunakan faedahx wasalam.

 6. mantra ing pamdum…niate insune ing kajeng gusti allah..,,ngesot-ngesot amergo kepingin tentreme ati lan pikiran…ya gusti teng pundi kulo nerantos ilmu panjenengan dzat kang moho agung lan moho sucii,,,kulo ing krian ngerantos ilmu lan manfaat selamet dunyo lan akhirate…

 7. ijin ngopy artikelnya,,
  ada ga mantra buat nangkal pelet memikat cew,,soalnya akk ga suka itu,,cma mainin perasaan cew ajj

 8. matur suwun ki.
  ngih kulo bingung lih nglakoni ki.
  ak wong kotor lan mbten sembayang..
  tukang nginum.
  kepengin nglakoni sengara macan.

  • kowe biso nglakoni kanti niat kang tulus . ono corone kudu sesuci disek lan , ruatan jenenge ngilmu iku kudu kanti laku le, kyok tembang pocong kuwi, ngilmu iku kalakone knti laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setyobudyo pangegese durangkoro. yen wis kok nduweni ngelmu ojo nggo sombong nek biso malah gawe tetulong marang sesami yo le . sokor 2 gawe ngalahake howo angkoro murko yo le

 9. Having read this I thought it was extremely informative.
  I appreciate you spending some time and effort to put this
  article together. I once again find myself spending a
  lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 10. Sebenar ilmu/mantra/aji dll ada yg hrs diperhatikan. 1. Mandi jinabat dulu/mandi keramas sblmx. 2. Puasa bs mutih, ngepas, ngebleng dll. 3. Pikiran dan perasaan hrs jd satu. 3. Tekat yg kuat agar berhasil. 4. Ada tebusan/ selamatan biasax nasi gurih & ayam putih, moncowarno dll, kembang, jenang, obat kemenyan atau harum2an. 5. Yg pnting klo udh gk suka sm ilmu td tanyakan cara membuangx. 6. Tanyakan kunci /pantangan ilmu/mantra td. Jika hal2 diatas tdk diperhatikan takutx jk ajal udh tiba pas yg dilakoni ilmu yg khodamx jin dan sejenisx sdg kesempatannya an membuang ilmu tdk ada mk roh kita akan ditarik oleh bangsa halus tsb

 11. Mas angga saya sepana hirlan asli bumiayu kab. Brebes jawa tengah saya mau nanya kalo kajian dengan menggunakan media rambut apakah ada kajian balikin orang nya seperti semula soalnya saya ada bacaan buat ngerjain orang dengan menggunakan media rambut tapi saya tidak ada bacaan untuk mengembalikin orang itu seperti semula lagi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s