segara ilmu

segala puji bagi Allah yang telah menganugrahkan setetes ilmu-Nya kepada ane yang faqir dan dhoif ini  . berawal dari doanya kanjeng Nabi muhamad saw, yaitu ALLAHUMMA ROBBI JIDNII ILMAN…….yang selalu ane baca di setiap selesai wirid ba’da shalat fardu. ilmu itu terus berdatangan  baik itu melalui hambaNya para sesepuh atau lewat mimpi, semua itu terjadi atas kehendak-Nya. meskipun Allah hanya mengizinkan kepada ane untuk mengetahuinya saja dan tidak untuk di kuasai atau di pelajari , tapi ane merasa bersyukur walaupun hanya mengetahuinya saja tentang berbagai ilmu gaib dan ilmu hikmah. intinya ane ini tidak bisa apa2 , saya bukan paranormal, dukun atau kyai , ane hanya orang biasa, orang awam sama seperti yang lain. kemudian ane coba buat blog di warnet dengan uang yang pas-pasan alhamdulillah inilah hasilnya. dan sengaja ane potong amalan-amalannya terutama ajian – ajian  karena takut di salah gunakan dan di karenakan belajar ilmu tanpa guru itu bisa berbahaya apalagi ilmu2 tingkat tinggi yang selalu pakai puasa mati geni, tetangga ane saja gila sampai sekarang akibat belajar ilmu gaib  padahal ada gurunya. belajar ilmu memang membutuhkan kesiapan mental , orangnya harus sudah mapan betul dan punya bakat. ane tidak bertanggung jawab kalau terjadi apa2 akibat dari pengamalan ilmu yang ada di blog ini , untuk itu ane sarankan untuk mengijazahkan amalan di blog ini silahkan datangi para kyai atau ulama. kalau untuk koleksi ya silahkan saja,bagi yang tidak ingin ribet ane sudah siapkan dalam bentuk bukunya. keilmuan yang ada di blog ini ane sudah sisipkan sumber asalnya kalaupun ada yang belum itu karena kelupaan, atau karena uang sewa warnetnya pas dan ane mohon maaf kalau ada kata2 salah.

ane  sangat berterima kasih kepada sedulur2 yang telah menyumbang melalui pembelian buku kliping semoga Allah membalasnya dengan rahmat dan hidayahnya. amin .

KIDUNG JATIMULYA

Kidung jati mulya

Kidung ini dianggap sakral dan merupakan “lagu wajib” yang harus dilagukan di awal ritual. Tahap ini seperti halnya adegan jejeran dalam wayang kulit yakni dalam bentuk metrum macapat Dhandhanggula. Pembawaan lagu selalu khidmat dan tidak ada yang bergurau. Pada saat dilagukan Kidung Jatimulya, keadaan ritual menjadi tidhem (diam), mendengarkan, merasakan, dan menghayati kedalaman makna Kidung menurut persepsi masing-masing. Dengan cara itu, terbukalah nalar weningnya (pikiranjernih) untuk menerima gaib.

Kidung Jatimulya Kidung ini adalah “lagu wajib” yang digunakan sebagai pembuka ritual. Melalui Kidung yang sakral tersebut, pelaku spiritual  berkeyakinan bahwa Tuhan akan semakin sayang kepada hambanya. Kidung Jatimulya juga dipercaya sebagai upaya membuka gaib Tuhan. Para pelaku spiritual yakin bahwa Tuhan memang merahasiakan tiga hal, yaitu: siji pesthi, lorojodho, dan telu tibaning wahyu. Ketiga hal ini, oleh pelaku spiritual selalu diwiradati (disiasati) dengan cara seperti orang ‘ketuk pintu’ menggunakan lantunan Kidung Jatimulya :

Dandhanggula

Ana kidung sun angidung wengi,
Bebaratan duk amrem winaca,
Sang Hyang Guru pangadege,
Lumaku Sang Hyang Bayu,
Alambeyan asmara ening,
Ngadeg pangawak teja,
Kang angidung iku,
Yen kinarya angawula,
Myang lelungan Gusti gething dadi asih,
syaitan sato sumimpang.

Sakathahing upas tawa sami,
Lara raga waluya nirmala,
Tulak tanggul kang panggawe,
Duduk padha kawangsul,
Ketawuran sagunging sikir,
Ngadam makdum sadaya,
Datanpa pangrungu,
Pangucap lawan pangrasa,
Myang paningal kang sedya tumeka napai,
Pangreksaning malaikat.

Jabrail ingkang angemongi,
Milanipun ketetepan iman,
Dadi angandel atine,
Ijrail puniku,
Kang rumeksa ing pati urip,
Israil dadi damar,
Padhang jroning kalbu,
Mikail kang asung sandhang,
Lawan pangan enggale katekan kapti,
Sabar lan anarima.

Ya Hu Dhat myang pamujining wengi,
Bale aras sasekane mulya,
Kirun saka tengen nggone,
Wa Nakirun atunggu saka kiwa gadane wesi,
Nulak panggawe ala,
Satru lawan mungsuh,
Pangeret taraju rijal,
Ander-ander kulhu balik kang linuwih,
Ambalik lara raga.

Dudur molo tengayatul kursi,
Lungguh neng atine surat amangam,
Pangeburan lara kabeh,
Usuk-usuk ing luhur,
Ingkang aran wesi ngalarik,
Nenggih Nabi Muhammad,
Kang wekasan iku,
Atunggu ratri lan siyang,
Kibedepan ing tumuwuh pada asih,
Tunduk mendak maring wang.

Satru mungsuh mundur padha wedi,
Pamidhangane baitu’l mukaddas,
Tulak balik pangreksane,
Pan nabi wekasan,
Sabda Nabi Dawud,
Apethak Bagindha Hamzah,
Kinawedèn sato mara padha mati,
Luput ing wisa guna.

Pepayone godhing dhukut langit,
Tali barat kumandhang gunung sèwu,
Jala sutra ing luhur mami,
Kabèh padha rumeksa,
Angadhangi mungsuh,
Anulak panggawe ala,
Lara roga sumingkir langkung anebih,
Kang angring dadi waras.

Gunung sewu dadya pager mami,
Katon murub sakèhing tumingal,
Sirna salwir lara kabèh,
Luput ing tuju teluh,
Taragnyana tenung jalenggi,
Modhong gambar suminggah,
Sri Sadana lulut,
Puniku sih rahmatu’llah,
Rahmah jati jumeneng rahmat jasmani,
Iya sang jati Mulya.

Melalui kidung yang sakral tersebut, para pelaku spiritual Jawa berkeyakinan bahwa Sang Penguasa Alam Semesta akan semakin sayang kepada hambanya. Kidung ini juga tergolong dalam syair mantra penolak bala. Dengan dilagukan kidung tersebut laku spiritual akan jauh dari tulak sarik dan akan mendapat anugrah Sang Pencipta. Dengan Kidung Jatimulya hidup manusia dibentengi oleh Malaikat kekasih sang Pencipta.

Manusia, menurut kidung di atas adalah sebagai dutaning Hyang Widhi atau badal wakiling Hyang Widhi (utusan Tuhan). Kesadaran nafas spiritual sejati ini dilagukan secara bersama-sama dalam lirik tembang tadi dengan dilandasi tekad bulat agar manusia mampu menjadi khalifah fil ardhi (utusan Tuhan di muka bumi), yang mampu menjaga keharmonisan dan keselamatan di dunia, agar hidupnya tata titi tentrem kerta raharja (hidup yang aman tenteram dan damai) atau baldatun tayibatun warobun ghofur. Melalui perbuatan ini, pelaku spiritual jawa akan menjadi satriya pinilih atau insan kamil dalam hidupnya. Amin. (sumber ; KI alang alang kumintir )

KIDUNG PURWAJATI

KIDUNG PURWAJATI

1. Ana kidung rumeksa ing wengi,teguh ayu luputa ing lara,luputa bilahi kabeh,jin setan datan purun, paneluhan tan ana wani, miwah panggawe ala, gunane wong luput, geni anemahan tirta, maling adoh tan ana ngarah ing kami, guna duduk pan sirna.

2. Sakehin lara pan samja bali, sakehing ama sami miruda, welas asih pandulune, sakehing bradja luput, kadi kapuk tibanireki, sakehing wisa tawa, sato kuda tutut, kayu aeng lemah sangar songing landak, guwaning mong lemah miring, mjang pakiponing merak.

3. Pagupakaning warak sakalir, nadyan artja mjang sagara asat, satemah rahayu kabeh, dadi sarira aju, ingideran mring widhadari, rinekseng malaekat, sakatahing rusuh, pan dan sarira tunggal, ati Adam utekku Bagenda Esis, pangucapku ya Musa.

4. Napasingun Nabi Isa luwih, Nabi Yakub pamiyarsaningwang, Yusuf ing rupaku mangke, Nabi Dawud swaraku, Yang Suleman kasekten mami, Ibrahim nyawaningwang, Idris ing rambutku, Bagendali kulitingwang, Abu Bakar getih, daging Umar singgih, balung Bagenda Usman.

5. Sungsumingsun Fatimah Linuwih, Siti Aminah bajuning angga, Ayub minangka ususe, sakehing wulu tuwuh, ing sarira tunggal lan Nabi, Cahyaku ya Muhammad, panduluku Rasul, pinajungan Adam syara”, sampun pepak sakatahing para nabi, dadi sarira tunggal.

6. Wiji sawiji mulane dadi, pan apencar dadiya sining jagad, kasamadan dening Dzate, kang maca kang angrungu, kang anurat ingkang nimpeni, rahayu ingkang badan, kinarya sesembur, winacaknaing toja, kinarya dus rara tuwa gelis laki, wong edan dadi waras.

7. Lamun arsa tulus nandur pari puwasaa sawengi sadina, iderana gelengane, wacanen kidung iki, sakeh ama tan ana wani, miwah yen ginawa prang wateken ing sekul, antuka tigang pulukan, mungsuhira lerep datan ana wani, teguh ayu pajudan.

8. Lamun ora bisa maca kaki, winawera kinarya ajimat, teguh ayu penemune, lamun ginawa nglurug, mungsuhira datan udani, luput senjata uwa, iku pamrihipun, sabarang pakaryanira, pan rineksa dening Yang Kang Maha Suci, sakarsane tineken.

9. Lamun ana wong kabanda kaki, lan kadenda kang kabotan utang, poma kidung iku bae, wacakna tengah dalu, ping salawe den banget mamrih, luwaring kang kabanda, kang dinenda wurung, dedosane ingapura, wong kang utang sinauran ing Yang Widdhi, kang dadi waras.

10. Sing sapa reke arsa nglakoni, amutiha amawa, patang puluh dina wae, lan tangi wektu subuh, lan den sabar sukur ing ati, Insya Allah tineken, sakarsanireku, njawabi nak – rakyatira, saking sawab ing ilmu pangiket mami, duk aneng Kalijaga. Kuwasaning Artadaya.

11. Sapa kang wruh Artadaya iki, pan jumeneng sujanma utama, kang wruh namane Artate, masyrik magrib kawengku, sabdaning kang pandita luwih, prapteng sagara wetan angumbara iku, akekasih Sidanglana, Sidajati ingaranan Ki Artati, nyata jati sampurna.

12. Ana kidung reke Ki Artati, sapa wruha reke araning wang, duk ingsun ing ngare, miwah duk aneng gunung, Ki Artati lan Wisamatti, ngalih aran ping tiga, Artadaya tengsun araningsun duk jejaka, mangka aran Ismail Jatimalengis, aneng tengeahing jagad.

13. Sapa kang wruh kembang tepus kaki, sasat weruh reke Artadaya, tunggal pancer lan somahe, sing sapa wruh panu……sasat sugih pagere wesi, rineksa wong sajagad, ingkang….iku, lamun kinarya ngawula, bratanana pitung dina….gustimu asih marma.

14. Kang cinipta katekan Yang Widhhi, kang….. madakan kena, tur rineksa Pangerane, nadyan….. lamun nedya muja samadi, sesandi ing nagara, …..dumadi sarira tunggal, tunggal jati swara, …..aran Sekar jempina.

15. Somahira ingaran Panjari, milu urip lawan milu pejah, tan pisah ing saparane, paripurna satuhu, jen nirmala waluya jati, kena ing kene kana, ing wusananipun, ajejuluk Adimulya Cahya ening jumeneng aneng Artati, anom tan keneng tuwa.

16. Tigalan kamulanireki, Nilehening arane duk gesang, duk mati Lajangsukmane, lan Suksma ngambareku, ing asmara mor raga jati, durung darbe peparab, duk rarene iku, awajah bisa dedolan, aranana Sang Tyasjati Sang Artati, jeku sang Artadaya.

17. Dadi wisa mangka amartani, lamun marta temah amisaya, marma Artadaya rane, duk laga aneng gunung, ngalih aran Asmarajati, wajah tumekeng tuwa, eling ibunipun, linari lunga mangetan, Ki Artati nurut gigiring Marapi, wangsul ngancik Sundara.

18. Wiwitane duk anemu candi, gegedongan reke kang winrangkan, sihing Yang kabesmi mangke, tan ana janma kang wruh, yen weruha purwane dadi.

21. Sagara gunung myang bumi langit, lawan ingkang amengku buwana, kasor ing Artadajane, sagara sat lan gunung, guntur sirna guwa pesagi, sapa wruh Artadaya, dadya teguh timbul, dadi paliyasing aprang, yen lelungan kang kepapag wedi asih, sato galak suminggah.

22. Jin prayangan pada wedi asih, wedi asih sagunging drubigsa, rineksa siang-dalune, ingkang anempuh lumpuh, tan tumama mring awak mami, kang nedya tan raharja, sadaya linebur, sakehing kang nedya ala, larut sirna kang nedya becik basuki, kang sinedya waluya.

23. Gunung guntur penglebur guweki, sagara sat bengawan sjuh sirna, kang wruh Artadaya reke, pan dadi teguh timbul, kang jumeneng manusa jati, ngadeg bumi sampurna, Yang Suksma sih lulut, kang manusa tan asiha, Sang Yang Tunggal parandene wedi asih, Yang Asmara mong raga.

24. Sagara agung amengku bumi, surya lintang mjang wong sabuwana, wedi angidep sakehe, kang kuwasa anebut, dadya paliyasing prang dadi, paser panah sumimpang, tumbak bedil luput, liwat sakatahing braja, yen linakon adoh ing lara bilahi, yen dipun apalena.

25. Siang dalu rineksa Yang Widhhi, sasedyane tinekan Yang Suksma, kinedepan janma akeh, karan wikuning wiku wikan liring puja samadi, tinekan sedyanira, kang mangunah luhung, peparab Yang Tigalana, ingkang simpen kang tuwayuh jroning ati, adoh ingkang bebaya.

26. Sakehing wisa tan ana mandi, sakehing lenga datan tumama, lebur muspa ilang kabeh, duduk tenung pan ayu, taragnyana tan ana mandi, sambang dengan suminggah, samya lebur larut, ingkang sedya ora teka, ingkang teka ora nedya iku singgih lebur sakehing wisa.

27. Yen kinarya atunggu wong sakit, ejin setan datan wani ngambah, rinekseng malaekate, nabi wali angepung, sakeh ama pada sumingkir, ingkang sedya mitenah, miwah gawe dudu, rinu sak maring Pangeran, iblis na’nat sato mara mati, tumpes tapis sadaya.

HIPNOTISME

HIPNOTISME
 
Kata “Hipnotis” pertama kali diperkenalkan oleh James Braid, seorang dokter ternama di inggris yang hidup antara tahun 1795 – 1860. Sebelum masa James Braid, hipnotis dikenal dengan nama Mesmerism / Magnetism. Hipnotis berasal dari kata “hypnos” yang merupakan nama dewa tidur orang yunani. Namun perlu dipahami bahwa kondisi hipnotis tidaklah sama dengan tidur. Orang yang sedang tidur tidak menyadari dan tidak bisa mendengar suara-suara di sekitarnya. Sedangkan orang dalam kondisi hipnotis, meskipun tubuhnya beristirahat (seperti tidur), ia masih bisa mendengar dengan jelas dan merespon informasi yang diterimanya.
 
keadaan hipnosa seperti tidur lelap nampak lemas tak ada kemauan,tidur dalam hal ini bukanlah seperti tidur biasa melainkan tidur yang telah dialihkan.tidur hipnosa terjadi karena kesadaran yang menipis makin lama semakin kecil dan akhirnya kesadaran itupun lenyap beralih ke alam bawah sadar,semua ini akan cepat terwujud bila di bantu dengan sugesti dan kekuatan batin atau kekuatan pikiran.sugesti inilah yang akan menguasai akal pikiran dan bawah sadar suyet dimana orang itu tidak lagi mampu menggunakan akal sehatnya dan tak bisa menentang kemauan sang juru hipnotis.biasanya orang yang mudah di hipnotis adalah orang-orang yang lemah mentalnya dan orang yang mudah lelah. hipnotis merupakan salah satu peranti pemberdayaan yang paling manjur yang di kenal orang untuk memasuki alam bawah sadar dan menyingkap berbagai kemungkinan pertumbuhan baru seperti menguasai bahasa baru dan pengetahuan baru , gejala ini di sebut hipno-produksi .sedangkan hipnotis diri mampu mengaktifkan kemampuan supernatural termasuk clairvoyance dan psikokinesis.
 
Hipnotis telah dipelajari secara ilmiah lebih dari 200 tahun. Banyak studi klinis dan eksperimental mencoba menentukan apa yang paling unik dari hipnotis dibanding fenomena mental lainnya. Keunikan ini perlu dipahami untuk merumuskan sebuah definisi hipnotis yang akurat. Namun sampai sekarang, defisini hipnotis yang diungkapkan setiap tokoh masih berbeda-beda. Semua orang setuju adanya sesuatu yang dinamakan hipnotis, tapi berbeda pendapat mengenai apa itu hipnotis.
Beberapa definisi tentang hipnotis yang pernah diungkapnya diantaranya:
 • hipnotis adalah suatu kondisi yang menyerupai tidur yang dapat secara sengaja dilakukan kepada seseorang, di mana seseorang yang dihipnotis bisa menjawab pertanyaan yang diajukan, serta menerima sugesti dengan tanpa perlawanan.
 • hipnotis adalah teknik atau praktek dalam mempengaruhi orang lain untuk masuk ke dalam kondisi trance hipnotis.
 • hipnotis adalah suatu kondisi di mana perhatian menjadi sangat terpusat sehingga tingkat sugestibilitas (daya terima saran) meningkat sangat tinggi.
 • hipnotis adalah seni komunikasi untuk mempengaruhi seseorang sehingga mengubah tingkat kesadarannya, yang dicapai dengan cara menurunkan gelombang otak dari Beta menjadi Alpha dan Theta.
 • hipnotis adalah seni komunikasi untuk meng-eksplorasi alam bawah sadar.
 • hipnotis adalah kondisi kesadaran yang meningkat.
Semua definisi di atas benar, karena menandakan salah satu atau beberapa gejala dari kondisi hipnotis. Akan tetapi apa yang diungkapkan diatas belum bisa mencerminkan apa yang paling unik dari hipnotis yang berbeda dari kondisi mental lain. Sebab itu, kami memilih menggunakan definisi hipnotis yang dibuat oleh U.S. Departement of Education, Human Services Division, dikatakan bahwa; “hipnotis is the by-pass of the critical factor of the conscious mind followed by the establishment of acceptable selective thinking” atau “hipnotis adalah penembusan faktor kritis pikiran sadar diikuti dengan diterimanya suatu pemikiran atau sugesti”.
 
“Ilmu hipnotis merupakan salah satu ilmu yang diajarkan di bidang psikologi, yakni psikologi transpersonal,” kata Kahija usai bedah buku karyanya berjudul ‘Hipnoterapi: Prinsip-Prinsip Dasar Praktik Psikoterapi’ di Universitas Diponegoro Semarang, Rabu (14/10). Menurut dia, ilmu hipnotis biasanya sering diidentikkan dengan tindak kejahatan, seiring banyaknya aksi kriminalitas dilakukan pelaku yang menguasai ilmu hipnotis untuk memperdaya korbannya. Padahal, kata dia, ilmu hinotis merupakan ilmu yang memiliki manfaat sangat besar, terutama dalam bidang kesehatan, baik kesehatan fisik maupun jiwa lewat proses terapi yang mengandalkan ilmu hipnotis (hipnoterapi).  Ia mengatakan, ilmu hipnotis dapat mengobati beberapa penyakit dan gangguan kesehatan, di antaranya migren (sakit kepala), “phobia” (ketakutan terhadap hal tertentu), stres, meningkatkan ingatan, dan konsentrasi.“Ilmu hipnotis merupakan ilmu yang sudah sangat tua, namun baru mampu dijelaskan secara ilmiah pada tahun 1700 di Jerman, karena sebelumnya ilmu hipnotis dianggap ilmu magis,” kata staf pengajar Fakultas Psikologi Undip tersebut. Kahija menjelaskan, ilmu hipnotis dulu banyak dikuasai oleh para dokter di Jerman untuk keperluan pengobatan penyakit pasien, namun kemudian para psikolog banyak yang berperan mempelajari ilmu tersebut. Karena itu, kata dia, ilmu hipnotis dapat dibagi dua, yakni ilmu hipnotis yang digunakan untuk terapi (kesehatan) dan ilmu hipnotis untuk tujuan hiburan yang sering ditunjukkan Romy Rafael dan Uya Kuya di televisi. “Namun, dasar ilmu hipnotis sebenarnya sama, yaitu memberikan sugesti kepada orang lain sehingga tertidur, dan mau menuruti apa kemauan si penghipnotis,” kata pria asli Sulawesi Selatan tersebut.Menurut Kahija, tidur orang yang terhipnotis berbeda dengan orang yang tidur secara alami, sebab orang yang terhipnotis tertidur karena sugesti yang diberikan, bukan bersifat alami. Akan tetapi, kata dia, untuk melakukan hipnotis kepada orang lain juga tidak dapat dilakukan secara sembarangan, misalnya dilihat dulu riwayat penyakit tertentu yang dimiliki orang tersebut. “Sebab, hipnotis yang dilakukan kepada orang yang menderita penyakit jantung dapat berakibat fatal (kematian), dan hal itu sering diabaikan para hipnotis di dunia hiburan,” tegasnya. Berkaitan dengan pengajaran ilmu hipnotis di fakultas psikologi di perguruan tinggi di Indonesia, ia mengatakan, sampai saat ini pengajaran ilmu hipnotis masih sedikit, salah satunya yang sudah ada adalah di Fakultas Psikologi Undip Semarang. “Hal itu disebabkan banyak kalangan psikolog yang masih menganggap ilmu hipnotis merupakan ilmu yang dipengaruhi magis dan tidak bersifat ilmiah,” kata Kahija.

Sebenarnya hipnotis ini muncul sekitar 3000 tahun lalu. Umumnya pada waktu itu banyak para rohaniawan di berbagai Negara melakukan pengobatan dengan melakukan teknik hipnotis atau membuat pasiennya tertidur ( rileks ). Pada saat pasiennya tertidur dan dalam kondisi rileks tersebut maka diucapkan kata – kata untuk menanamkan saran ( Sugesti ) di alam bawah sadar mereka mengenai kesembuhannya. Kemudian berkembang melalui Marquis de Puysegur (1781 – 1825) yang pertama kali memperkenalkan hypnotic state seperti yang kita ketahui sekarang ini. Kemudian sekitar pada tahun 1842 seorang dokter ahli syaraf keturunan Skotlandia yanb bernama James Braid ( 1795 – 1860 ) mengenalkan istilah hypnosis yang berasal dari salah satu nama Dewa Yunani. Kemudian setelah itu muncul dua orang professor Dr. Ambroise Auguste Liebeault (1823 – 1904) dan Bernheim yang telah mengembangkan seni hipnotis. Sampai pada akhirnya Liebeault sering disebut “Bapak Hypnosis”.

Pada pertengahan tahun 1940, ada seorang psikiatrist yang sangat jenius bernama Milton Erickson (1901-1980). Dia menyatakan bahwa dalam suatu proses hypnosis, yang hebat adalah subyek hypnosis atau kliennya. Karena klien dapat memahami dan mengikuti apa yang dikatakan oleh sang terapis. Dia juga menyatakan bahwa hypnosis adalah proses yang wajar dan tidak akan berproses bilamana bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan keinginan klien. Semua pengendalian proses hypnosis berada di klien. Kemudian muncul lagi nama Dave Elman (1900 – 1967) yang mengembangkan teknik induksi cepat yang sangat berguna untuk dokter dan dokter gigi. Hipnotis juga menjadi dasar dari ilmu NLP (Neuro Language Program) yang dikembangkan John Grinder dan Richard Blander. Mereka juga belajar teknik hipnotis dari Milton Erickson. Saat ini NLP sangat populer digunakan untuk pengembangan diri, motivasi dan pemberdayaan diri. Selain itu hypnosis juga telah berkembang pesat dan setiap orang mempunyai gaya tersendiri dalam mengaplikasikannya.

Term and Definition

Banyak orang yang belum memahami istilah hipnotis dengan benar. Beberapa term di bawah ini perlu Anda pahami definisinya.
* Hipnotis / hipnotism = Boleh diartikan sebagai ilmu untuk menghipnotis. Definisi secara lengkap seperti yang sudah dijelaskan diatas.
* Hipnotist = Orang yang melakukan hipnosis atau “juru hipnotis”.
* Hipnotis adalah terjemahan dari hypnotize (verb) yang artinya “melakukan hipnotis”
* Hypnotherapy = Aplikasi hipnotis untuk terapi pengobatan.
* Hypnotherapist = Orang yang ahli menggunakan hipnotis untuk terapi.
* Subyek / Klien / Suyet = Orang yang dihipnotis
* Sugesti = Perintah atau saran yang diberikan hipnotist kepada subjek.
* Emosi = Perasaan. Perlu dipahami, kata “emosi” dalam bahasa percakapan orang indonesia diartikan sebagai “kondisi marah”. Namun arti sebenarnya emosi adalah perasaan. Emosi digunakan untuk menyebut semua jenis perasaan. Senang, bahagia, sakit, sedih, kecewa, takut dan marah adalah jenis-jenis emosi.

Jenis-jenis HipnotisKarena begitu banyaknya manfaat hipnotis. Maka jenis hipnotis dapat dibagi menjadi 5 jenis hipnotis menurut manfaatnya.1. Hypnotherapy / Clinical Hypnosis.
Hypnotherapy atau Clinical Hypnosis ini merupakan aplikasi hipnotis yang digunakan untuk menyembuhkan gangguan mental sehingga dapat meringankan gangguan fisik.
2. Medical Hypnosis
Pengertian dari Medical Hypnosi adalah hipnotis yang digunakan untuk dunia medis seperti dokter ahli bedah dan dokter gigi dalam menciptakan efek anesthesia tanpa menggunakan obat bius.
3. Comedy Hypnosis
Comedy Hypnosis inilah yang sering ditunjukkan oleh master hipnotis Indonesia Romy Rafael dalam menghibur penggemarnya. Comedy Hypnosis adalah hipnotis yang digunakan untuk hiburan semata. Comedy Hypnosi ini bisa disebut juga dengan nama Stage Hypnosi atau Hypnotis Panggung. Tapi perkembangannya Comedy Hypnosis di pertontonkan bukan hanya dipanggung semata, tapi di jalan – jalan, café, dan di tempat – tempat yang lain.
4. Forensic Hypnosis.
Forensic Hypnosis adalah hipnotis yang digunakan untuk menggali informasi dari saksi dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh polisi.
5. Metaphysical Hypnosis.
Metaphysical Hypnosis merupakan aplikasi hipnotis dalam meneliti berbagai fenomena metafisik mengakses kekuatan superconscious, dan lain – lain.

Self  Hipnotis

Sebelum masuk pada pengertian self hipnosis, perlu kami sampaikan bahwa manusia memiliki dua jenis pikiran yang mengendalikan perilaku setiap individu. Kedua pikiran tersebut adalah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Sedangkan pengertian Self hipnotis merupakan perlakuan untuk memasuki pikiran bawah sadar kita sendiri sehingga kita dapat melakukan pembenahan ulang terhadap pikiran bawah sadar kita dan juga membersihkan data yang bertujuan untuk memberdayakan kita sendiri.

Self hipnotis ini tentunya sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Karena dari kedua pikiran yang kita miliki, ternyata pikiran bawah sadar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku kita. Bahkan pikiran bawah sadar kita menyumbang sebesar 88% terhadap perilaku kita. Tentunnya nilai tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan pengaruh pikiran sadar kita yang hanya 12%.

Jika kita berhasil masuk di pikiran bawah sadar kita sendiri dengan teknik self hipnotis. Maka kita dapat melakukan berbagai instruksi kepada pikiran bawah sadar kita untuk melakukan tindakan – tidakan positif dan menghilangkan pengaruh negatif sesuai dengan keinginan kita sehingga tentunya dengan begitu kita dapat diberdayakan oleh pikiran kita sendiri.

Tahapan dalam self Hipnotis

10 langkah melakukan self hipnotis yang sering digunakan dalam dunia hipnotis adalah.
1. Cari tempat yang lebih aman sehingga Anda dapat bersantai dengan tempat yang mapan.
2. Pikirkan dengan fokus bahwa Anda akan melakukan hipnotis diri Anda sendiri dengan berkata dalam hati “ Aku akan menghipnotis diriku sendiri selama 20 menit…” ( atau berapa waktu yang Anda inginkan ).
3. Membuat pernyataan kepada diri Anda sendiri tentang alasan Anda melakukan self hipnotis. Dalam proses ini biarkan pikiran bawah sadar Anda untuk bekerja pada suatu masalah yang Anda hadapi. Contoh kalimat hipnotis yang digunakan dalam membuat pernyataan di self hipnotis adalah “Aku akan menghipnotis diriku sendiri untuk tujuan membiarkan pikiran bawah sadar saya untuk membuat penyesuaian yang sesuai untuk membantu saya dalam ………….”. Anda dapat mengisi kalimat hipnotis yang kosong tersebut dengan kalimat hipnotis “berkembang lebih percaya diri dalam situasi sosial” dan lain – lain sesuai keinginan Anda.
4. Mencari tiga hal di depan Anda dan perhatikan satu per satu yang Anda lihat.
5. Perhatikan saluran pendengaran Anda dengan tetap memperhatikan titik fokus yang masih Anda lihat.
6. Rasakan tiga sensasi yang dapat Anda rasakan sekarang, dan berusahalah perlahan – lahan pergi dari satu sensasi ke sensasi berikutnya. Misalnya, rasakan bahwa Anda memakai kaca mata yang berat kemudian rasakan lagi Anda memakai jam tangan. Dan rasakan sensasi tersebut diluar kesadaran Anda.
7. Melanjutkan proses self hipnotis dengan menggunakan dua visual, lalu dua auditories dan kemudian dua kinaesthetics. Kemudian, dengan cara yang sama, terus (lambat) dengan salah satu dari masing-masing.
8. Ketujuh langkah self hipnotis diatas merupakan penyelesaian eksternal dalam menghipnotis diri Anda sendiri. Berikutnya Anda dapat menyelesaian masalah internal untuk self hipnotis dengan menutup mata Anda. Kemudian bawa sebuah objek kedalam pikiran Anda. Jika tidak anda objek untuk dimasukkan dalam pikiran Anda, jangan pernah ragu membuat dan memasukkan sesuatu kedalam pikiran Anda. Sampai Anda benar – benar masuk dalam pikiran bawah sadar.
9. Jeda dan biarkan suara datang ke dalam pemahaman Anda.
10. Sadarilah pikiran dan perasaan yang Anda rasakan dengan tetap menggunakan imajinasi Anda. Misalnya, Aku merasakan hangatnya matahari di wajahku dan lain – lain sesuai imajinasi Anda.

Ketika Anda baru pertama kali melakukan hipnotis diri atau self hypnotis, mungkin Anda sering mengalami kegagalan dalam proses hipnotis diri. Kegagalan dalam proses hipnotis diri ini merupakan hal yang wajar karena mungkin ada kesalahan umum dalam melakukan hipnotis diri yang Anda lakukan. Berikut adalah beberapa kesalahan yang paling umum bagi para pemula atau bagi seseorang yang baru pertama kali melakukan hipnotis diri.

Tidak benar – benar percaya bahwa Anda dapat di hipnotis. Alangkah baiknya jika sebelum melakukan hipnotis diri, Anda mencoba melontarkan pertanyaan kepada diri Anda sendiri terlebih dahulu dengan pertanyaan : Apakah Anda percaya bahwa Anda bisa di hipnotis? Apakah Anda benar – benar ingin dihipnotis? Apakah Anda ingin melakukan hipnotis ini kepada diri sendiri?. Jika Anda masih ragu dalam menjawab pertanyaan – pertanyaan tersebut, maka dipastikan Anda tidak akan pernah berhasil dalam melakukan hipnotis diri.

Menginginkan perbaikan yang cepat dan hasil instant. Perlu Anda ketahui bahwa hipnotis bukanlah peluru yang ajaib, karena pada proses melakukan hipnotis ada bebarapa proses yang harus dilalui dan Anda harus percaya bahwa proses ini benar – benar dapat bekerja.

Sebuah ketidakmampuan untuk bersantai. Melakukan relaksasi merupakan proses kerja awal yang sangat berat untuk keberhasilan hipnotis jika Anda tidak terbiasa. Padahal untuk mempertahankan kondisi hipnotis, seseorang harus tetap dalam kondisi santai yang berarti pikiran yang tenang dengan tubuh yang tenang.

Tidak Siap. Jika Anda sebelumnya tidak memiliki bekal ilmu hipnotis diri yang baik, maka bagaimana bisa dikatakan bahwa Anda siap untuk dihipnotis? Jika Anda sudah memiliki ilmu hipnotis yang baik, maka Anda harus benar – benar melakukan persiapan yang sangat rapi sebelum melakukan hipnotis diri.

Menggunakan saran hipnotis yang tida efektif. Berikan diri Anda sendiri saran atau perintah yang spesifik dengan saran hipnotis. sehingga Anda dapat membentuk pikiran bawah sadar Anda yang benar dan positif. Dan yang perlu di ingat adalah pikiran bawah sadar Anda harus memiliki isyarat yang tepat, jika itu akan mengubah perilaku Anda.

Pikiran bawah sadar

Dalam kaitannya dengan ilmu hipnosis atau praktek hipnotis, pikiran bawah sadar merupakan hal yang menjadi titik fokus berlangsungnya hipnotis. Karena seorang terapis atau seoarang ahli hipnotis dalam menghipnotis orang harus bisa membuat orang tersebut masuk dalam pikiran bawah sadar. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pikiran bawah sadar….??

Sebelum dijelaskan pengertian pikiran bawah sadar, perlu diketahui bahwa pikiran manusian terdiri dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah pikiran yang berisikan data berupa segenap pengalaman, pemahaman, penalaran kita mulai sejak lahir sampai dengan hari ini. Terus apa bedanya pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar..??

Pikiran bawah sadar berisikan data yang benar ataupun data yang salah dimana pikiran tersebut tidak bisa membedakan apakah hal itu benar atau salah. Sedangkan pikiran sadar dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Misalnya, jika Anda hendak mengunjungi tempat pelatihan hipnoterapi dengan mengendarai sepeda motor. Maka dengan pikiran sadar Anda akan memakai helm dengan tetap mematuhi rambu – rambu lalu lintas. Karena dengan pikiran sadar, Anda dapat merasa jika tidak melakukan hal tersebut maka akan membahayakan diri Anda. Berbeda dengan pikiran bawah sadar, pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan apakah dengan memakai helm atau memakai adalah sesuatu tindakan yang benar atau salah. Dengan pikiran bawah sadar Anda akan tetap melakukan perjalanan ke alamat hipnoterapi dan yang terpenting Anda bisa mengikutsi kursus hipnoterapi di tempat pelatihan hipnoterapi tanpa memperdulikan apakah Anda akan selamat atau tidak dengan memakai helm atau tidak memakainya.

Maka dari itu pikiran bawah sadar lebih cenderung tidak perduli dengan saran “benar” atau “salah”. Tetapi biasanya yang dilakukan oleh seorang terapis adalah dengan mengubah pikiran yang salah atau dengan menghapus data yang salah menjadi pikiran yang benar atau menambah data yang benar. Sehingga ketika klien sadar maka seorang klien berubah menjadi pribadi yang berprilaku benar. Karena ingat…!! Pikiran bawah sadar dapat mempengaruhi perilaku manusia sebesar 88%.

Pintu gerbang alam bawah sadar

Setiap terapis atau ahli hipnosis harus dapat membuat orang bisa melewati pintu gerbang pikiran bawah sadar agar hipnotis dapat berjalan lancar. Pada dasarnya pintu gerbang pikiran bawah sadar dapat terbuka sendiri dan tertutup. Ketika pikiran bawah sadar mulai terbuka, maka pemikiran yang logis cenderung lebih berkurang. Dan pada saat inilah yang paling tepat untuk melakukan hipnotis. Pintu gerbang pikiran bawah sadar dapat terbuka sendiri secara alami, tetapi sebenarnya dapat dibuka dengan menggunakan teknik hipnotis atau teknik hipnoterapi. Dan Anda dapat menguasai tekni hipnotis tersebut dengan selalu belajar ilmu hipnotis.

Berikut ini adalah situasi terbukanya pintu gerbang pikiran bawah sadar secara alami.
• Saat akan tidur dengan situasi hampir tak tersadarkan diri.
• Saat kita fokus pada sesuatu hal yang menari. Bisa melihat pemandangan, kecantikan wajah seseorang, bahkan ketika fokus membaca sesuatu.
• Saat berkomunikasi dengan seseorang yang kita percayai dan kita hormati. Misalnya seorang tokoh agama, sahabat dekat, dan lain – lain.
• Ketika kita berhadapan dengan suatu harapan. Misalnya harapan menjadi orang kaya mendadak, harapan menjadi lebih cantik, dan lain – lain.
• Ketika empati mendengar informasi yang sangat emosional. Misalnya mendengar informasi peristiwa kecelakaan atau kesedihan.
• Saat kita rileks atau santai. Misalnya pada saat fokus menonton televisi.

Pada situasi terbukanya pintu gerbang hipnotis itulah kita dengan mudah masuk dalam keadaan hipnotis dan kita sering tidak menghiraukan keadaan sekitar. Misalnya jika Anda fokus menonton film di bioskop dengan mengikuti cerita film tersebut dan menghayatinya, Anda tidak akan sadar jika dibelakan Anda ada seorang copet mengincar dompet Anda. Anda akan tersadar ketika dompet Anda sudah hilang.

Situasi seperti itulah yang dimaksud terbukanya gerbang pintu sadar kemudian Anda terhipnotis dan akhirnya kecerobohan Anda dimanfaatkan oleh orang lain.

Pikiran bawah sadar berfungsi sebagai alat untuk memfilter data yang masuk dari luar yang dijaga oleh pikiran sadar kita. Pikiran bawah sadar cenderung dipengaruhi oleh berbagai hal yaitu : minat, fokus, emosi, kepercayaan yang tinggi, etika, situasi dan kondisi, dan lain sebagainya. Misalnya ketika kita mempunyai minat dengan sesuatu otomatis dengan mudah kita dapat memfilter sesuatu tersebut cenderung lebih mudah untuk dimasukkan di pikiran bawah sadar.

Seorang stage hipnotis mempunyai teknik hipnotis khusus dalam membuka pintu gerbang pikiran bawah sadar partisipannya. Dengan teknik hipnotis khusus maka seluruh saran yang tidak masuk akal dapat masuk dalam pikiran bawah sadar partisipan. Cara hipnotis yang ditunjukkan begitu rapi dan tidak disadari oleh penonton ataupun partisipan. Walaupun para stage hipnotis menggunakan teknik hipnotis secara sederhana dan logis untuk membuka pikiran bawah sadar. Yaitu teknik hipnotis dengan cara berkomunikasi dengan piawai, membangun situasi, membangun fokus, serta menyampaikan kalimat hipnotis dengan percaya diri.

Teknik membuka pintu gerbang pikiran bawah sadar memang terkesan sangat sederhana dan mudah dilakukan. Tetapi jika Anda ingin mencobanya, Anda harus dibekali teknik belajar hipnotis yang benar. Karena jika tidak, maka orang yang Anda pengaruhi dengan kalimat hipnotis dari Anda tidak akan berhasil masuk dalam pikiran bawah sadar.

Tahapan dalam Hipnoterapi

Untuk melakukan hipnoterapi tentunya ada beberapa tahapan hipnosis yang harus dilalui. Diantanya adalah Interview, Induksi, Deepening, Terapi Pikiran, dan Terminasi. Kelima tahapan hipnotis dalam praktek hipnoterapi ini harus benar – benar dilakukan agar proses hipnotis berjalan lancar. Jika Anda berkunjung di klinik hipnoterapi dengan ahli hipnosis yang sudah terkenal, tentunya Anda akan melewati kelima tahapan hipnoterapi ini. Ketika Anda belajar hipnoterapi tentunya Anda juga akan diajari tentang bagaimana ke lima tahapan hipnosis ini. Definisi dari kelima tahapan hipnotis ini adalah.

1. Interview.
Tahap interview ini merupakan tahap awal sebelum melakukan hipnoterapi. Interview ini bertujuan untuk menjalin keakraban antara terapis dengan klien. Sehingga terapis dapat memahami masalah klien, menentukan tujuan terapi. Seorang terapis juga akan memberitahukan prosedur hipnoterapi yang akan dilakukannya. Yang paling penting dalam proses hipnoterapi ini adalah seorang klien harus jujur mengatakan segala hal yang menjadi unek – unek dan apa yang menjadi keinginannya agar proses hipnoterapi ini berjalan lancar.
2. Induksi
Tahap yang kedua adalah Induksi yang merupakan cara yang digunakan oleh terapis untuk membimbing klien menuju kondisi hipnotis. Syarat utama berjalannya hipnoterapi adalah tidak ada unsur paksaan dari terapis kepada klien. Seorang klien harus merelakan diri untuk di hipnotis agar keinginannya untuk sembuh dapat terwujud.
3. Deepening
Deepening ini merupakan kelanjutan dari induksi. Teknik hipnosis ini merupakan cara untuk memperdalam level hipnotis. Sedangkan level hipnotis terbagi menjadi beberapa bagian. Diantaranya adalah light trance, medium trance, deep trance, atau somnambulism. Sedangkan level yang paling ideal untuk hipnoterapi berada di level somnambulism.
4. Terapi Pikiran.
Setelah melewati tahapan deepening dan berada di level somnambulism. Klien hipnoterapi akan diberi sugesti yang dirancang sedemikian rupa sehingga membentuk kata hipnotis, kalimat hipnotis atau bahasa hipnotis. Pemberian sugesti dari terapis untuk klien hipnoterapi yang digunakan tentunya dengan menggali akar masalah yang akan dinetralisir. Tentunya akar masalah ini diketahui oleh terapis pada tahap interview. Dalam memberikan sugesti juga dilakukan teknik hipnotis. Untuk pemberian sugesti secara langsung atau direct suggestion memang sangat efektif dan bisa membuat klien mendapatkan perubahan yang sangat besar. Dan teknik hipnotis ini sering digunakan untuk para pemula hipnoterapi. Tetapi jika teknik direct suggestion masih belum membuat klien berubah, maka diperlukan teknik hipnotis khusus seperti Age Regression, Time Line Therapy, Hypoanalysis, Forgiveness Therapy, Chair Therapy, dan lain – lain.
5. Terminasi.
Tahap terminasi ini merupakan tahap hipnoterapi yang terakhir. Tahap terminasi ini merupakan proses untuk membangunkan klien hipnoterapi. Biasanya ketika klien terbangun dan mulai membuka matanya, terlihat senyum yang ceria dan mata yang berbinar.

Tehnik dasar Hipnotis

Teknik hipnotis sebenarnya hanya memanfaatkan batin bawah sadar dari manusia. Sedangkan batin bawah sadar sendiri bersifat kekanak – kanakan. Orang yang di hipnotis akan mengikuti perintah secara otomatis karena pengaruh hipnotis. Orang yang terkena hipnotis ini disebut dengan suyet.
Teknik dasar hipnotis itu adalah self hypnosis yang artinya bahwa orang yang disebut penghipnotis sebenarnya hanya fasilitator saja, sedangkan seorang suyet ( orang yang di hipnotis ) sebenarnya menghipnotis pikirannya sendiri yang difasilitasi oleh si penghipnotis itu. Jadi kesimpulannya adalah jika seorang suyet tidak menghendaki untuk dihipnotis maka sebenarnya hipnotis ini tidak akan terjadi.
Untuk melakukan hipnotis, Anda harus tahu cara melakukan hipnotis dengan teknik hipnotis. Adapun teknik dasar hipnotis adalah sebagai berikut
1. Percaya Diri
2. Ritme melakukan hipnotis
3. Nada Suara
4. Membawa targer hipnotis ke alam bawah sadar
5. Kalimat – kalimat hipnotis
Teknik hipnotis diatas merupakan teknik hipnotis yang sering dilakukan oleh master hipnotis Indonesia Romy Rafael. Untuk penjabaran teknik dasar belajar hipnotis diatas dapat Anda baca artikel berikutnya.

Hipnotis tidak akan berlangsung sukses jika anda belum mengetahui cara melakukan hipnosis yang benar. Syarat melakukan hipnotis dibawah ini juga digunakan oleh para master hipnotis Indonesia untuk menghipnotis orang. Anda tidak akan bisa belajar hipnotis dengan cepat jika teknik dasar hipnotis belum Anda kuasai. Jika langkah – langkah hipnotis dapat Anda kuasai dengan sempurna, maka Anda dapat melakukan hipnotis cepat. Syarat melakukan hipnotis adalah
1. Percaya Diri
Dalam melakukan hipnotis Anda harus percaya bahwa Anda dan tahu cara melakukan hipnotis dan yakin Anda mampu menghipnotis orang.
2. Ritme
Salah satu hal yang terpenting dalam melakukan hipnotis orang. Adalah memperhatikan ritme suara Anda dengan kecepatan nafas orang yang menjadi target hipnotis. Saat yang tepat adalah ketika orang yang dihipnotis sedang menghembuskan nafas, pada saat itulah Anda dapat menggiring target hipnotis memasuki alam bawah sadar. Romy Rafael master hipnotis Indonesia juga melakukan hal seperti ini. Dan teknik hipnotis ini tidak jauh berbeda dengan trik hipnotis Romy Rafael.
3. Nada Suara
Ada dua macam suara dalam melakukan hipnotis yaitu Nada Suara Monoton dan Nada Suara Bergelombang. Biasanya Romy Rafael master hipnotis Indonesia juga menggunakan metode hipnotis dengan nada suara monoton untuk menghipnotis. Nada Suara Monoton adalah nada suara yang datar yang cenderung sama mulai awal hingga akhir, dengan terus menerus mengulang kata yang digunakan. Sedangkan Nada Suara Bergelombang adalah nada suara naik-turun, lemah-keras, rendah-tinggi. Anda dapat melakukan latihan hipnotis dengan menggunakan salah satu jenis nada suara sesuai dengan kemampuan Anda. Pilihlah yang menurut Anda nyaman dan terasa enak ketika Anda mengucapkannya.
4. Menggiring ke Alam Bawah Sadar
Membawa target untuk masuk ke alam bawah sadar tidak mudah jika Anda belum terbiasa. Tentunya sangat mudah bagi para master hipnotis. Caranya adalah dengan memerintah target untuk berhitung 1 sampai 10. ketika ditengah – tengah proses tersebut dan mulai masuk ke alam bawah sadarnya. Maka lakukanlah trik hipnotis yang mengejutkan dengan cara menyentakkan jabatan tangan, mengangkat pergelangan tangannya dan lain – lain sesuai dengan trik hipnotis.
5. Kalimat Hipnotis.
Perlu diingat bahwa kalimat hipnotis ini digunakan dengan nada suara seperti syarat melakukan hipnotis pada nomor 3. Dan tentunya kalimat – kalimat hipnotis harus diucapkan dengan lancar. Sugesti hipnotis ini dapat diucapkan berulang – ulang.
ikuti cara berikut ini:
1. cari suyet(yg mau di hipnotis) yg polos

2. jabat tangan suyet, pegang santay, ayunkan tangan ke kanan ke kiri perlahan sampai nanti anda sentak tangannya….
3. suruh suyet menghitung dari 1 sampai se bisa ia menghitung, atau suruh ambil nafas n buang nafas berkali2…
4. tetap arahkan pandangan mata anda ke si suyet, otomatis suyet akan melihat mata anda sebaliknya…
5. tetap ayunkan, lihat matanya ketika matanya sudah lelah, sentak tangannya ke arah kita. dan jangan lupa katakan tidur (karena tu adalah kunci penggiring suyet ke dalam alam bawah sadar seseorang)
6. tanyakan apa suyet bisa mendengar suara anda atau gk, klo dia menjawab atau menganggukan kepalanya berati dia siap di sugestiin
7. sugesti bebas, mohon yg positiv ych.. jagan lupa klo mw memasukkan sugesti kita arahkan apa yg mau kita arahkan dengan berkata “dengarkan sugesti saya”
8. pemasukkan sugesti…….
9. untuk melupakan sugestinya suruh suyet tidur kembali, n katakan “dengarkan sugesti saya, sekarang lupakan semua sugesti yg pernah saya berikan”
10. tahap menggiring suyet bangun… gk di ragukan lagi, “bangun”… ahahaikalo cara tadi gk berhasil, ada 2 kemungkinan:
1. suyetnya gk peka atau gk nurut
2. anda kurang yakin dalam melakukan hipnotis
 
Hipnotis Adalah Fenomena Alami dan Normal
 
Anda mengalami kondisi mirip hipnotis minimal 2 kali sehari, yaitu saat Anda akan tertidur dan bangun tidur tapi masih malas untuk bangun. Pada saat itu, seluruh tubuh Anda beristirahat tapi pikiran anda masih bekerja walaupun setengah sadar. Contoh lain peristiwa hipnotis yaitu ketika Anda membaca novel atau menonton film yang seru. Anda merasakan tegang, semangat, cemas, sedih, menangis, dan tertawa, padahal Anda tahu bahwa yang Anda saksikan hanyalah cerita fiksi belaka.
Apakah Anda terhipnotis oleh cerita yang Anda ikuti? Ya benar, Anda terhipnotis. Apakah anda dikendalikan oleh cerita dalam film? – Tentu saja tidak. Dan memang seperti itulah hipnotis. Hipnotis hanya bisa Anda rasakan apabila Anda mengizinkan diri Anda untuk mengalaminya. Seperti ketika Anda membaca novel atau menonton film, Anda sendiri yang mengizinkan diri Anda untuk terpengaruh oleh film atau terhanyut dalam cerita novel. Hipnotis bukanlah cara menguasai pikiran seseorang. Melainkan seni mengelola pikiran. Seorang pakar hipnotis tidak punya kekuatan supranatural yang bisa mengendalikan pikiran Anda. Jika Anda tidak bisa dipaksa untuk menikmati film, maka Anda juga tidak bisa dipaksa untuk dihipnotis. Hipnotis adalah fenomena mental alami. Setiap manusia normal punya kemampuan untuk mengalami hipnotis. Anda dapat menolak hipnotis dengan cara mengabaikan semua yang dikatakan hipnotist. Seperti halnya anda bisa menolak untuk terharu oleh cerita yang sedih dalam film dengan cara memikirkan hal lain ketika menonton film.
 
Hipnotis Tidak Selalu Relaksasi
Beberapa orang mengira bahwa kondisi hipnotis tidak lain adalah kondisi fisik yang sangat relaks. Dengan kata lain, hipnotis hanya bisa dicapai dengan relaksasi fisik. Semakin dalam relaksasi, maka semakin dalam level kedalaman hipnotis. Pemahaman ini kurang tepat. Memang benar salah satu ciri orang yang berada dalam kondisi hipnosis adalah tubuhnya tampak rileks. Namun, tubuh yang rileks belum tentu menandakan orang dalam kondisi hipnotis. Bahkan dengan teknik yang ada saat ini, kita bisa menghipnotis orang dalam kondisi bangun, tanpa orang tersebut “ditidurkan” lebih dulu.
Disamping itu, banyak sekali orang yang takut dihipnotis. Ketakutan ini wajar karena mereka belum mengenal hipnotis dari sumber yang benar. Banyak orang mengira, bahwa orang yang dihipnotis akan dikuasai pikirannya oleh orang yang menghipnotis. Opini tersebut tidak benar, karena dalam kondisi hipnotis, seseorang tetap memegang kontrol atas dirinya. Kami sudah membahas mengenai miskonsepsi hipnotis pada artikel tersendiri.
 

Hubungan antara Hipnotis dengan Arloji dan Spiral

Gambar Arloji hipnotis Kalau Anda perhatikan, hampir di setiap website atau brosur tentang hipnotis selalu ada. Memangnya apa sih hubungannya dengan hipnotis?

Dalam hipnotis, arloji pendulum dan gambar spiral digunakan untuk memfokuskan perhatian subyek yang akan dihipnotis. Caranya subjek diminta memandang mengikuti gerakan arloji yang diayunkan, atau fokus pada titik tengah spiral yang diputar. Subyek akan memfokuskan perhatiannya selama beberapa menit, sampai matanya terasa lelah, berat dan ingin menutup.
Peralatan ini pernah sangat populer di abad 19 sehingga menjadi ikon hipnotis sampai sekarang. Namun pada prakteknya, para praktisi hipnotis saat ini sudah jarang yang menggunakan dua peralatan tersebut karena dinilai kurang praktis dan membutuhkan waktu yang lama. Dengan perkembangan ilmu hipnotis sekarang ini, kita bisa menghipnotis orang lain tanpa peralatan apapun.
 
Berikut ini adalah skrip dasar yang dapat digunakan untuk menginduksi hipnosis, tetapi ada banyak versi induksi hipnosis di internet dan buku-buku tentang hipnosis.
“Pusatkan perhatian pada mata Anda. Biarkan mata Anda rileks dan perhatikan bagaimana mudahnya membuat santai mata dan kelopak mata serta otot-otot di sekitar mata Anda. Biarkan kelopak mata Anda menggantung seperti tirai jendela saat mata Anda terasa lebih rileks lagi. Kelopak mata Anda, pada kenyataannya, sangat santai sehingga mereka terasa berat sekali. Kelopak mata Anda terasa berat sekali, yang membuat Anda yakin tidak dapat membukanya meski Anda berusaha. Seolah-olah seperti menempel tertutup, sangat berat sekali. Meski Anda mencoba membukanya, Anda akan akan merasakan mata Anda sangat santai dan terasa berat sekali seperti menempel tertutup dan Anda tidak bisa membukanya meski telah mencoba. Semakin Anda mencoba membukanya, semakin berat mata Anda. Sekarang mata Anda adalah bagian tubuh yang paling mudah untuk santai; setelah mata Anda dapat santai dengan dalam sekali sehingga mata Anda tidak akan dapat dibuka meski sebesar apapun usaha Anda untuk membukanya, rasakan perasaan rileks dimata Anda dan gunakan pikiran Anda untuk menyebarkan perasaan tersebut keseluruh tubuh Anda – dimulai dari kepala.
Rasakan relaksasi yang menakjubkan menyebar melalui kulit kepala dan di wajah Anda; rasakan relaksasi tersebut menyebar ke telinga, pipi, hidung dan mulut. Rasanya menyenangkan untuk dapat rileks sedalam itu dan Anda terus membiarkan relaksasi menyebar ke leher dan bahu Anda – terus menyebar ke punggung Anda, merasa seluruh otot tubuh Anda santai dan lepas. Anda dapat terus menyebarkan relaksasi setelah membiarkannya mengalir ke tangan kanan dan kemudian ke tangan kiri Anda – relaksasikan bisep Anda, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, telapak tangan dan jari. Setelah Anda melanjutkan relaksasi lebih dalam lagi, biarkan perasaan mengalir ke dada dan perut, relaksasikan pinggang, pinggul, tulang panggul dan punggung bawah Anda.
Terus merasa lebih baik dan lebih baik, santai begitu mendalam, ketika Anda membuat santai setiap kaki dimulai dengan kaki kanan Anda untuk melepaskan semua ketegangan dan kekakuan dari paha, lutut, betis, pergelangan kaki, telapak kaki dan jari kaki. Dan sekarang kendurkan kaki kiri Anda dimulai dari paha, lutut, betis, pergelangan kaki, telapak kaki dan jari kaki. Sekarang, sangat menyenangkan untuk merasa begitu santai – lemas dan longgar seperti kain basah. Anda yakin bahwa Anda begitu santai kau bahkan tidak bisa bergerak meskipun menginginkannya; dan Anda sudah tentu tidak dapat membuka mata Anda. Bahkan, Anda begitu rileks, suara di dalam dan sekitar Anda – didalam dan diluar ruangan ini – hanya akan memperdalam perasaan rileks Anda. Sekarang dengarkan suara saya, dan, santai lebih dalam dan dalam lagi oleh setiap napas dan suara, lanjutkan rileks Anda dan biarkan semuanya pergi melayang kecuali suara saya.

Induksi ini hanya memerlukan waktu beberapa menit, tergantung pada versi mana yang Anda gunakan. Setelah meyelesaikan dengan induksi ini, Anda dapat menguji tingkat hipnosis, atau mulai menawarkan sugesti hipnosis. Dan apabila telah benar-benar selesai, katakan kepada orang yang Anda hipnosis, jika Anda akan menghitung 1 sampai 10; dan pada hitungan 10, mereka akan bangun dan merasa baik sekali. Menghitung dengan perlahan-lahan, mengingatkan mereka setiap satu atau dua nomor mereka menjadi lebih dan lebih waspada dan mereka akan bangun terjaga dan waspada pada hitungan ke-10. Pada hitungan kesembilan, katakan, “Sembilan…dan mata Anda terbuka… benar-benar terbuka dan terjaga ada hitungan ke sepuluh…dan sepuluh! Bangun sekarang dan merasa baik sekali; katakan, “Saya merasa baik sekali!” Dan biarkan mereka mengatakannya. Ini adalah cara paling aman untuk rileks, dan merupakan cara yang sangat efektif untuk meraih performa dan kesehatan yang lebih baik si setiap lini kehidupan.

Tips Langkah-Langkah Menghipnotis Binatang

Salah satu trik belajar hipnotis adalah dengan cara mengetahui terlebih dahulu definisi hipnotis, cara kerja hipnotis, dan teknik hinpnotis sehingga cara mudah hipnotis dapat Anda dapatkan. Perlu diingat kembali bahwa hipnotis pada dasarnya adalah self hipnotis atau hipnotis diri. Seorang yang dihipnotis sebenarnya telah menghipnotis pikirannya sendiri dengan bantuan fasilitator atau oleh si penghipnotis itu.

Sebenarnya hipnosis sendiri tidak hanya diperuntukkan oleh manusia saja atau hipnotis orang, melainkan Anda juga dapat menghipnotis hewan atau hipnotis binatang. Cara hipnosis binatang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan cara hipnosis orang, tetapi tetap ada yang perlu diperhatikan dalam teknik hipnotis binatang.

Sebelum dijelaskan tips menghipnotis binatang, perlu diketahui bahwa sebenarnya dalam dunia binatang jenis tertentu ( Carnivora ) mempunyai kode etik dalam memenuhi kebutuhannya. Kebanyakan kode etik hewan pemakan daging adalah haram hukumnya makan binatang yang sudah mati. Jadi binatang pemangsa, umumnya malas memakan binatang lain yang sudah bangkai, kebanyakan dari mereka menyukai yang lebih segar.

Nah…, terus apa hubungannya dengan hipnotis?
Ternyata, kondisi seperti itu yang dimanfaatkan oleh para binatang agar selamat dari hewan pemangsa. Mereka akan pura – pura mati agar dirinya tidak disantap oleh binatang lain. Jadi pada dasarnya teknik hipnotis binatang adalah teknik membuat binatang itu berpikir bahwa ia harus masuk ke kondisi hipnosis itu demi keselamatannya, artinya hewan mempunyai kemampuan self hipnotis sendiri untuk mempertahankan hidupnya.

Dengan pengertian tersebut Anda dapat menemukan rahasia hipnotis binatang dan Anda dapat praktek rahasia ilmu hipnotis ini dengan stage hipnotis atau hipnotis panggung. Atau jika tidak, Anda dapat belajar hipnotis dengan mepertunjukkan didepan taman – teman Anda.

Adapun Tips Menghipnotis Binatang adalah sebagai berikut.

Hipnotis Pada Ayam

Coba Anda pegang leher ayam dengan menekan kelantai atau meja sehingga tubuhnya rata dengan lantai atau meja. Kemudian rentangkan kepalanya menempel di meja atau lantai dalam kondisi tertelungkap sehingga kepala ayam lurus dan paruh ada di ujung. Anda harus menjaga matanya dan jangan sampai tertutup oleh tangan Anda. Ingat…!! Lakukan dengan hati – hati tanpa menyakitinya. Kemudian ambil pena atau kapur lalu tarik garik lurus sepanjang 10 – 15 cm dimulai dari ujung paruh ke depan (menjauhi kepala), pastikan mata ayam mengikutinya. Pertahankan beberapa saat pegangan Anda, sampai si ayam tertidur. Lepaskan, ayam akan diam saja disitu. Untuk membangunkannya, jauhkan dari gambar garis tadi dan tepuk punggungnya. Teknik hipnotis ini juga bisa dilakukan pada semua jenis burung dengan teknik hipnotis yang sama pada ayam.

 • menghipnotis burung
 1. pegang leher burung dengan lembut dan simpan di lantai
 2. Rentangkan kepalanya menempel di meja/lantai dalam kondisi tertelungkup sehingga kepala burung lurus dan paruh ada di ujung.
 3. Jaga jangan sampai matanya tertutup tangan anda.
 4. Lakukan dengan hati-hati dan tenang, jangan menyakitinya.
 5. Ambil pena tebal/kapur, tarik garis lurus sepanjang 10-15 cm dimulai dari ujung paruh ke depan (menjauhi kepala), pastikan mata burung mengikutinya.
 6. pertahankan pegangan anda sampai burung tertidur
 7. Lepaskan, burung akan diam saja disitu.

Untuk membangunkannya, jauhkan dari gambar garis tadi dan tepuk punggungnya. Anda juga bisa menghipnosis semua jenis burung dengan cara yang sama dengan pada ayam ini.

 • Menghipnotis Kelinci.
 1. Baringkan kelinci di punggungnya (menghadap ketas), tekan dengan lembut telinganya secara lurus di lantai/meja.
 2. Kemudian dengan tangan satunya anda tarii kaki belakangnya selama beberapa menit.
 3. Pertahankan selama 1 menit, maka ia akan terhipnotis.
 4. Untuk membangunkan tiup hidungnya dan gulingkan tubuhnya ke samping.
 • Bagi yang pernah mendalami hipnotis, pasti pernah mendengar bahwa sebenarnya dasar hipnosis itu adalah self hipnosis.

Artinya orang yang disebut penghipnotis sebenarnya hanya fasilitator saja, seorang suyet, sebenarnya menghipnotis pikirannya sendiri difasilitasi oleh si penghipnotis itu. Sama halnya disini, seekor binatang sebenarnya menghipnotis dirinya sendiri, kita hanya memfasilitasi saja.

Michael Jackson

http://www.youtube.com/watch?v=ceU4ANZKdOM

http://www.youtube.com/watch?v=WPQPtBJb4mk